Deklaracja dostępności


Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opocznie

 

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W OPOCZNIE zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opocznie.

§  Data publikacji strony internetowej: 2012-09-10

§  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-03

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

§  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

§  Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego.

§  Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

§  Pliki PDF zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

§  Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Wyłączenia

§  mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

§  materiały i dokumenty które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

§  Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-25

§  Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

§  Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Bednarczyk Trefna.

§  E-mail: koordynator.ds.dostepnosci.piw@gmail.com

§  Telefon: (44) 755 23 14

Każdy ma prawo:

§  zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

§  zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

§  wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

§  dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

§  wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

§  wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

§  Organ nadzorujący: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opocznie

§  Adres: POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W OPOCZNIE
ul. Staromiejska 35, 26-300 Opoczno

§  E-mail: opoczno.piw@wetgiw.gov.pl

§  Telefon: (44) 755 23 14

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie to kompleks trzech budynków. Teren jest  ogrodzony i posiada bramą wjazdową. Wejście do budynku głównego Inspektoratu znajduje się na półpiętrze- schody-bez windy. W budynku nie mam możliwości obsługi interesantów z niepełnosprawnością ruchową. W budynku nie ma windy, są schody, wąskie korytarze z wąskim drzwiami do poszczególnych pomieszczeń.

W długim budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opocznie , w którym znajduje się dział ekonomiczny, wejście jest z poziomu parkingu i jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ( drzwi dwuskrzydłowe), szeroki korytarz, pokój przeznaczony do obsługi osób z niepełnosprawnością.

Parking jest duży z oznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia jest równa, utwardzona, bez przeszkód. W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Opocznie nie ma przeszkód do wstępu z psem asystującym.

W trzecim budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii znajduję się Zespół ds. Bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji oraz Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt. Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.

W budynkach Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opocznie nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonych dla osób niewidomych i słabowidzących.RAPORT

 


Opublikował: Mariusz Bożyk
Publikacja dnia: 20.04.2021, 13:52
Dokument oglądany razy: 849
Podpisał: Paweł Śpiewak
Dokument z dnia: 03.02.2021